Home O nas
O NAS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   

Rozwijanie samorządnej, kreatywnej i aktywnej działalności uczniów zajmuje w naszej szkole szczególnie ważne miejsce i stanowi jedną z ważniejszych spraw w procesie wychowania. Dlatego też na terenie naszej placówki od 2001 roku działa Samorząd Uczniowski.
Podstawą działania Samorządu Uczniowskiego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i w środowisku lokalnym. Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami , nauczycielami a dyrekcją. Samorząd realizuje  zadania wynikające z regulaminu szkoły , planu wychowawczego i statutu oraz realizuje własne założenia mające na celu wzbudzenie aktywności wśród uczniów.

Program pracy Samorządu Uczniowskiego powstał jako odpowiedź na konkretne zapotrzebowanie, występujące wśród dzieci i młodzieży szkoły. Szkoła stanowi środowisko społeczne, w którym upływa znaczna część życia uczniów. Ważną rolę spełnia w niej wychowawca ? nauczyciel.
Od niego w dużej mierze zależy, czy te stosunki są dobre, czy złe. Doświadczenia i baczne śledzenie wypowiedzi młodych ludzi świadczy dobitnie, że wartości takie jak przyjaźń, akceptacja, solidarność są cechą każdego młodego człowieka. Dlatego też należy dać młodemu człowiekowi szansę wykazania się, a program pracy samorządu uczniowskiego ma w tym pomóc.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
program pracy Samorządu Uczniowskiego przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy,
program realizowany jest przez uczniów i opiekunów Samorządu Uczniowskiego,
odpowiedzialność za szkolne wychowanie ponoszą wszyscy pracownicy szkoły,
wychowanie rozumiane jako świadome organizowanie działalności szkoły, ma na celu wspieranie rodziców nad wszechstronnym rozwojem dziecka,
program pracy Samorządu Uczniowskiego ma pomóc w kształtowaniu postaw społecznych.

Program Pracy Samorządu Uczniowskiego tkwi w tradycji szkoły. Jest spójny z programem wychowawczym placówki, statutem i programem profilaktyki.

W skład samorządu wchodzi Prezydium Samorządu tj. przewodniczący, zastępca i opiekunowie. Działanie Samorządu przebiega zgodnie z opracowanym przez Prezydium Samorządu planem pracy, który jest wdrażany i systematycznie realizowany po przeprowadzonych demokratycznych wyborach. Z każdym nowym rokiem szkolnym samorząd przedstawia nowe zadania do realizacji, a niektóre z nich realizowane są systematycznie od kilku lat z dobrymi efektami wychowawczymi. Należą do nich:
- Dzień Chłopaka,
- Dzień Edukacji Narodowej,
- Mikołajki,
- Walentynki,
- Dzień Kobiet,
- Dzień Służby Zdrowia,
- wręczanie upominków i podziękowań wykonanych przez naszych wychowanków
oraz składanie życzeń sponsorom z okazji Dnia Górnika i Skalnika.
Priorytetem jest organizowanie raz w miesiącu apeli porządkowych, na których nagradzani są przez dyrektora uczniowie wzorowo zachowujący się oraz omawiane są sprawy bieżące dotyczące naszej placówki.
Samorząd Uczniowski odegrał znacząca role reprezentacyjną w czasie tak ważnej dla całej społeczności szkolnej uroczystości, jaką było nadanie imienia placówce.
Wychodząc naprzeciw ówczesnym problemom wychowawczym polskich szkół, w ramach programu naprawczego dotyczącego obniżenia poziomu agresji słownej - wulgaryzmów u naszych uczniów Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na "Superkulturalną klasę". Wspólnie z członkami samorządu opracowano regulamin. Zadania były realizowane przez cały rok szkolny, a rozstrzygnięcie nastąpiło w czerwcu. W konkursie zwyciężyła klasa, która zdobyła największą ilość punktów. Pierwszy konkurs zakończył się w 2008 roku, a ponieważ wzbudził duże zainteresowanie uczniów jest nadal kontynuowany. Działanie to w znaczącym stopniu przyczyniło się do zmniejszenia problemu, jakim było używanie wulgarnych słów przez naszych wychowanków.
Nie jest to jedyny konkurs jaki przeprowadza Samorząd Uczniowski.
Uczniowie chętnie biorą udział także w konkursach :
- na świąteczny wystrój klas,
- na najsympatyczniejszego ucznia i uczennicę w szkole.
Zaplanowane i zrealizowane działania wpływają na tworzenie silnej więzi pomiędzy wszystkimi uczniami, podtrzymują tradycję i obrzędowość w naszej placówce, uczą postaw prospołecznych i samorządności.


EFEKTY:
kształtowanie u wychowanków postaw odpowiedzialności, samodzielności oraz samorządności,
inspirowanie do udziału we wspólnych przedsięwzięciach,
kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej,
integrowanie uczniów,
wdrażanie do stałej troski o mienie społeczne,
pielęgnowanie i podtrzymywanie tradycji i obrzędowości w szkole,
wykształcenie postaw prospołecznych,
kształtowanie postawy współgospodarza szkoły,
tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami.